Medsittning

Från och med 2016 ska alla AT-läkare ha genomfört fyra medsittningar, examinationer, ett i vardera ämne, för att kunna deltaga, enligt beslut i AT-nämnden.

Bedömningsmallar
Aktuell bedömningsmall för medsittning hämtar du här

Senast måndagen efter sista anmälningsdagen, 29 april (för majprovet) ska de fyra ifyllda bedömningsmallarna skickas i original eller som kopior, korrekt vidimerade, till AT-kansliet.
Var vänlig att respektera våra utsatta datum och skicka i god tid!

Vidimering innebär att en opartisk person intygar att kopian stämmer överens med originalhandlingen.
Kopiorna ska vidimeras på varje sida med:
- namnteckning
- namnförtydligande
- telefonnummer

Obs! Tidigare bedömningsmall daterad 2014 gäller om medsittningen genomfördes före 31:a december 2015.
Ingen annan mall är giltig.